لطفا در این قسمت اطلاعات یک نفر از بستگان یا آشنایان خود را که ارتباط نزدیکی با ایشان دارید درج نمائید.
تصویر صفحه اول شناسنامه
تصویر روی کارت ملی هوشمند
در صورتی که کارت ملی هوشمند ندارید،لطفا تصویر روی کارت ملی قدیمی را بارگزاری نموده و تصویر رسید ثبت نام آن را هم در قسمت پشت کارت ملی بارگزاری نمائید.
تصویر پشت کارت ملی هوشمند
در صورتی که کارت ملی هوشمند ندارید،لطفا تصویر رسید ثبت نام آن را در قسمت پشت کارت ملی بارگزاری نمائید.

همین حالا به جمع هزاران خریدار اقساطی ما بپیوندید!